Sportuj s.r.o.
Sídlo: Na poříčí 1041/12, Praha 1 11000

Identifikační číslo: 24674818
DIČ: CZ24674818
Zápis v obchodním/živnostenském rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 165210 (dále jen „Poskytovatel“) pro prodej a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.scymca.cz

Kontaktní údaje Poskytovatele: 
Kontaktní adresa: Na poříčí 1041/12, Praha 1 11000                                                                                       
Kontaktní e-mail: info@scymca.cz
Kontaktní telefon: (+420) 224875811

1.    Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Sportuj s.r.o IČ 24674818, se sídlem Na poříčí 1041/12 Praha 1, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165210 (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro prodej a poskytování služeb v internetovém obchodě  prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.scymca.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelem.

1.2.    Obchodní podmínky jsou součástí internetového obchodu a vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné. Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že se s nimi seznámil a že tyto obchodní podmínky akceptuje. 

1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.4.    Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

1.5.    V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2.    Vymezení pojmů

2.1.    Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2.    Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3. Studentem pro účely provozu Sportcentra YMCA se rozumí osoba do věku 26 let včetně, která je schopna prokázat se při vstupu platným studentským nebo obdobným průkazem.

2.3.1. Vstup dítěte do 15 let do posilovny je povolen pouze s doprovodem dospělé osoby, nebo s osobním trenérem. Nebo na základě písemného souhlasu zákonných zástupců, kdy sportcentrum YMCA nenese žádnou odpovědnost.

2.4. Seniorem pro účely provozu Sportcentra YMCA se rozumí osoba starší nebo rovna věku 62 let, která je schopna prokázat při vstupu svůj věk patřičným dokladem.

2.5.    Služby prodávané a poskytované prostřednictvím webového rozhraní jsou služby v oblasti tělovýchovy a sportu a  zejména služby posilovny, individuálních i skupinových cvičení, sauny, solária. 

3.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.    Kupující provádí objednávání služeb:  v rámci registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní nebo  bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím vyplněného formuláře 

3.2.    Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednávané služby (případně číselné označení), množství (resp. délka) a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, e-mailovou adresu). 

3.3.    Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3.4.    Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

3.5.    Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny v českých korunách (Kč), včetně veškerých daní (včetně DPH)  a dalších možných poplatků. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Poskytovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Poskytovatel uvede výslovně jinak.

3.6.    Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). 

3.7.    Pro objednání služby vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o službě, způsobu platby a identifikační údaje Kupujícího.

3.8.    Před zasláním objednávky Poskytovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Poskytovateli kliknutím na tlačítko „přejít k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. 

3.9.    Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Poskytovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednané služby Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.10.    Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 

3.11.    Kupní smlouvou se Poskytovatel zavazuje dodat Kupujícímu služby uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje tuto službu od Poskytovatele či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Poskytovateli kupní cenu služby uvedenou v objednávce.

3.12.    Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. 

3.13.    Obsah kupní smlouvy je možné měnit nebo doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

3.14. Kupující souhlasí s provozně bezpečnostním řádem Poskytovatele, s kterým se seznámil ve webovém rozhraní.

4.    Platební podmínky a poskytnutí služby

4.1.    Kupující má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli uvedených ve webovém rozhraní  některým z níže uvedených způsobů:
•    bezhotovostně bankovním převodem nebo složením peněžních prostředků na účet Poskytovatele č. 0411451359/0800 u České spořitelny.
•    bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty
•    v hotovosti, v místě uvedeném na webovém rozhraní pro využití služby
Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny služby jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
4.2.    Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

4.3.    Platba služby je splatná v českých korunách (Kč).

4.4.    V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslem objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.5.    Kupující má v případech platby bezhotovostním bankovním převodem možnost využít platební bránu GoPay, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Poté prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay s.r.o.

4.6.    V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při poskytnutí služby. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před započetím poskytování služby. 

4.7.    Služba je vždy poskytována na místě uvedeném na webovém rozhraní.

4.8.    Termín poskytnutí služby závisí na dohodě Poskytovatele a Kupujícího. 

4.9.    Kupující bere na vědomí, že má právo do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). 

5.    Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.    Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele.

5.2.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. 

5.3.    Poskytovatel vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval.

5.4.    Odstoupí-li Kupující od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Kupující Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.    Odpovědnost za vady 

6.1.    Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.    Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího oznámení o reklamaci služby.

6.3.    Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

6.4.    Poskytovatel odpovídá Kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu. 

6.5.    Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

6.6.    V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.    Ochrana osobních údajů

7.1.    Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající dále prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou prodávajícím zneužity. 

7.2.    Vstupní údaje, zadávané do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostanou se do prostředí třetích stran, s výjimkou zpracovatelů plateb. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

7.3.    Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

7.4.    Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 

7.5.    Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytnutí služby Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby.

7.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

7.8.    V případě, že by se Kupující domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
•    požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
•    požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9.    Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

8.    Závěrečná ustanovení

8.1.    V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

8.2.    Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

8.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

8.5.    Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

8.6.    V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Poskytovatel Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2019