Děkujeme Vám za návštěvu našeho webu. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

     I. Obsah a účel dokumentu

     II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

     III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

     IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu 

         opravňuje?

     V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

     VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

     VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

 I. Obsah a účel dokumentu 

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek scymca.cz  případně dalších našich dceřiných webů. Ochrany osobních údajů poskytnutých nám přímo klienty i zájemci o naše služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecném nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Provozovatelem výše uvedených webových stránek, případně dalších dceřiných stránek a e-shopů, seminářů a dalších živých akcí nebo konzultací je:

Sportuj s.r.o.

IČ: 24674818    DIČ: CZ24674818

se sídlem Na poříčí 1041/12, Praha 1 110 00 

(dále jen „Správce“)

jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165210

kontaktní e-mail: info@scymca.cz

kontaktní telefon: +420 224 875 811

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme především údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. Vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do uživatelského účtu (e-shop, členská sekce, apod.), poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, messenger, apod.).Pokud je to nezbytné, zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se  údaje o vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči .Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, zde nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se Vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, v některých případech bychom Vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

   Osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel) telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

   1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám zboží, které jste si objednali v našem e-shopu anebo mohli poskytnout objednanou konzultaci, realizovat seminář nebo jinou živou akci a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel)

Právním titulem (zákonným důvodem) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je zejména dodání zboží, zaslání konkrétních pokynů před konáním semináře nebo jiné živé akce, domluvení termínu konzultace apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. Za účelem plnění smlouvy běžné osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

   2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme údaje uvedené na fakturách, tj. jméno, příjmení, adresu, popř. IČ, DIČ a informace o zakoupeném zboží nebo službě.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

   3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace týkající se objednávek, uzavírání smluv a plnění smluv.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení zpravidla zpracováváme tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. V případě písemné podoby navíc: adresa. V případě telefonického kontaktu: telefonní číslo. V případě jiných komunikačních prostředků (skype, messenger, apod.) příslušný kontaktní údaj. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách použili klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, apod., i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

   4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu k marketingovým účelům

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a produktů po dobu 5 let. Váš souhlas ovšem budeme k tomuto zpracování potřebovat pouze v případě, že nejste naším klientem.

Pouze s vaším souhlasem uveřejníme osobní údaje obsažené ve vaší referenci, pouze s vaším souhlasem uveřejníme vaši osobní fotografii nebo osobní videozáznam pořízený v průběhu některého z našich seminářů nebo jiných živých akcí.

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz body 1 až 3 výše), můžeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravci zboží, spolupracovníci zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní námi používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software, apod.) se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou taktéž zavázání plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

   1. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

   2. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

   3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

   4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

   5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

   6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

   7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@scymca.cz nebo zasláním písemného požadavku na naši korespondenční adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci. 

Toto znění je účinné od 1. 2 2019